• Current opened records
 

  • A general collection of the ancient Irish music : containing a variety of admired airs never before published, and also the compositions of Conolan and Carolan. Vol. I / collected from the harpers &c. in the different provinces of Ireland, and adapted for the piano forte with a prefatory introduction by Edward Bunting

Printed Material
CID:
ITMA Reference:
  • 2269-BK
Material Type:
Archive Location:
  • Prints Room. Ireland: Instrumental Music / Box (3)
Publisher Location:
Publication Date:
 • [1797]
Edition:
  • 1st
Contributors:
  • Bunting, Edward
Contents:
Context:
 • Preface [article]
  Ad gCoigreach Ma Bin Tu, air=
  If to a Foreign Clime You Go, air
  Colladh an tSionnaidh, air=
  Foxes Sleep, The, air
  Speic Seoighach, air=
  Joice's Tune, air
  Drioghnan Donn, air=
  Brown Thorn, The, air
  Bean Righ na Sibhrach, air=
  Fairy Queen, air
  A Cailin, a bhFaca Sibh Sorsa?, air
  Girls, Have You Seen George?, air
  Ta an Samhradh Teacht, air=
  Summer Is Coming, The, air
  Catlin Triail, air=
  Kitty Tyrrel, air
  A Ghilla na Sgriub Anantrat, air=
  Beardless Boy, The, air
  Plangstigh Druraidh, air=
  Planxty Drury, air
  Sean Truicha, A, air=
  Old Truagh, air
  Mailigh St Seorse, air=
  Molly St George, air
  Paistin Fionn, air=
  Fair-Haired Child, The, air
  Gradh gan Fios, air
  Love in Secret, air
  Dfosgail Si an Doras go Cuin O, air=
  Open the Door Softly, air
  Maighistreas Cole, air=
  Madam Cole, air
  Aislean an Oigfear, air=
  Young Man's Dream, The, air
  Murnin na Gruaige Bane, air=
  Charmer with the Fair Locks, The, air
  Cassadh an tSugan Me, air=
  Twisting of the Rope, The, air
  A Donach, Na Bi Fogarthach, air=
  Dennis, Don't Be Threatening, air
  Plangstigh Cheallaigh, air=
  Planxty Kelly, air
  Carruig an Aoibnis, air=
  Pleasant Rocks, The, air
  Ben Bhan, air=
  Fairy Woman, The, air
  Rois Dilloun, air=
  Rose Dillon, air
  Untitled, jig
  Sgarfuint na gCompanach, air=
  Parting of Friends, The, air
  Taleor an Grain, air=
  Ugly Taylor, The, air
  Caislean Ui Neil, air=
  Castle O'Neil, air
  Catigh na gCuach, air=
  Kitty the Cuckoo, air
  Maidin Fomar, air=
  Harvest Morn, The, air
  Sean Mac Eire an Glanne, air=
  John, Heir of the Glen, air
  Bruach na Seanoinne, air=
  Banks of the Shannon, The, air
  Cailin Donn, air=
  Brown Maid, The, air
  Era Gaddigh Goid Mo Slainte Uaim, air=
  Jointure, The, air
  Untitled, jig
  Riguin an Uaigneas, air=
  Forlorn Queen, The, air
  Pearla an Bhrollaigh Bhain, air=
  Snowy-Breasted Pearl, The, air
  Mreagud Ni Maoleoin, air=
  Madge Malone, air
  Staic Dhiarmuidh Ui Dudha, air=
  Dermot O'Dowd, air
  Catigh Ni Bhrian, air=
  Kitty O'Brian, air
  A Run, Fan Agam is Furrid go Lo, air=
  My Dear, Stay with Me, air
  A Bhean Dubh Run Dileas Dubh, air=
  Dear Black Maid, The, air
  Deoleoghadh Maire Lum, air=
  Mary, Do You Fancy Me?, air
  Concerto Chearbhulan, air=
  Carolan's Concerto, air
  Rois Bheg Mhomhar, A, air=
  Little Harvest Rose, The, air
  Maligh Ni Mac Alpuin, air=
  Molly Macalpin, air
  Abghil Ni Breitmuin, air=
  Abigail Judge, air
  Plangstigh Reilligh, air=
  Planxty Reilly, air
  Moll Dubh an nGlanne, air=
  Maid of the Valley, The, air
  Bfear Liom No Eire, air=
  I Would Rather than Ireland, air
  Seonin O Reilligh Fear Gasda, air=
  John O'Reilly the Active, air
  Is Iombo Eru &rl, air=
  Irish Lullaby, An, air
  Oganaigh Oig, air=
  Blossom of the Rasberry, The, air
  Margnaigh Eoin Ui Neil, air=
  Lamentation of Owen O'Neil, The, air
  Anna Ni Diarmuda Ruaidh, air=
  Nanny McDermotroe, air
  Calin Deas Seruidadh na mBo, air=
  Pretty Girl Milking the Cows, The, air
  Torilag Og Mac Donach, air=
  Young Terence McDonough, air
  Isiobal Buircach, air=
  Isabella Burk, air
  A bhFaca Tu Mo Bhalentine?, air=
  Have You Seen My Valentine?, air
  Plangstigh an Johnstonach, air=
  Planxty Johnston, air
  Bob Isordan, air=
  Bob Jordan, air
  Da Mheadh Spre ag a' gCat, air=
  If the Cat Had Gold, air
  Tugamar Fein a' Samhra Lin, air=
  We Brought the Summer with Us, air
  Tomas O Buirc, air=
  Thomas O'Burke, air
  Sig Bag agus Sig Mor, air=
  Little and Great Mountain, The, air
  Plangstigh MacIubhair, air=
  Planxty McGuire, air
  Graine Nuisean, air=
  Grace Nugent, air
  Plangstigh an Duilanac, air=
  Planxty Dillon, air
Physical Description:
  • [ii], v, 36 p. : music in staff notation ; 34 cm. (bound)
Temporal:
 
© 1989-2021, Powered by Soutron|Privacy Policy|Cookies|Terms of Use